כניסה לחברים
תהליך רכישת מגרש בהרחבת נבטים 110 יח'
 1. חבר האגודה החקלאית הזכאי למגרש פונה למזכירות להקצאת מגרש עבור אחד מילדיו, או אדם אחר, וחותם על טופס בקשה – מתן זכות. בנוסף, משלם הרוכש מקדמה 10,000 ₪ על חשבון הסכום המגיע לחברה המפתחת "ערים".
 2. הרוכש ימלא שאלון עבור ועדת קבלה, ויצרף העתק ת.ז. וכן אישור אי רישום פלילי מהמשטרה,ויגש לבחינת התאמה לקהילה במכון פסיכולוגי שיקבע – על חשבונו.
 3. האגודה תדאג לכינוס ועדת הקבלה.
 4. לאחר אישור ועדת הקבלה:
  א. יש לשלם בגין תשתית הביוב הכללית למושב, שישלם זאת במרוכז למועצה, סכום של כ-31,000 ₪
  ב. לאחר תשלום בגין הביוב יוכל הרוכש לבחור מגרש מתוך המלאי שעדיין פנוי
  ג. הרוכש יקבל אישור מועדת הקבלה על שהתקבל, וכן הפנייה הכוללת את מספר המגרש שבחר, לחברת ערים
 5. חברת "ערים" תזמין את הרוכש לחתימת חוזה תשתית ותשלום כ-152,000 ₪ . כמו כן 4,300 ₪ נגבים עבור תשלום מרוכז לחברת חשמל, וכ-8,000 הם ערבות לחברת ערים כנגד נזק לתשתית שכבר הונחה. ערבות זו מוחזרת צמודה בעת קבלת טופס 4 בגמר הבניה.
 6. על הרוכש לתאם פגישה עם עו"ד האגודה לחתימה על החוזים המסדירים את מגוריו בנבטים. דוגמת החוזים אפשר לקבל במזכירות לפני החתימה. יש לשלם לעו"ד 2,500 ₪ + מע"מ.
 7. לאחר חתימת החוזים עם "ערים" ועם היישוב אצל העו"ד, ותשלום כל מה שנדרש, יוכל המתיישב לקבל מערים מפת מדידה של המגרש המיועד לו, וכן יועבר ע"י עו"ד האגודה כל החומר למינהל מקרקעי ישראל. במינהל יוחתם הרוכש על מסמכי רכישת המגרש ויתבקש לשלם למינהל דמי היוון התקפים באותה עת.

 


תשובות לשאלות נפוצות:
גדר הבטחון תקיף גם את ההרחבה כך שההרחבה תהיה חלק בלתי נפרד מהיישוב.

 1. לפי תקנות המינהל יש ארכה של שנתיים לבניית הבית, ואסור 5 שנים למכור מגרש / בית מחתימת החוזה במינהל.
 2. בצמוד להרחבה מתוכנן שדה קולטים סולריים
 3. ההסכם בין רוכש לבעל זכות על המגרש, אם יש הסכם כזה, הינו במישור הפרטי שלהם ולאגודה אין שום קשר לזה.
 4. צפי ש"אחרי החגים" באוקטובר השנה השטח יהיה מוכן לתחילת בניה.
 5. המחירים בדרום בעליה – כדאי להזדרז!
 6. בשאלות נוספות יש פנות למזכיר – גבי בחן – 052-3542970


חדשות באתר